ကတိတော်များ

ကတိတော်များ

 

၁။ ဘုရားသခင်၏ကွယ်ကာခြင်း ဆာ၊ ၃၄း၇၊ သု၊ ၁း၃၃

၂။ ဘုရားသခင်၏မစခြင်း ရော၊ ၈း၃၂၊ ဖိ၊ ၄း၁၉

၃။ ဘုရားသခင်၏အပြစ်လွှတ်ခြင်း ကော၊ ၁း၁၄၊ ဆာ၊ ၈၆း၅

၄။ ဘုရားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်း ဟေရှာ၊ ၂၆း၃၊ ဆာ၊ ၁၁၉း၁၆၅

၅။ ဘုရားသခင်၏သွန်သင်ခြင်း ဆာ၊ ၃၂း၈၊ ယော၊ ၁၆း၁၃

၆။ ဘုရားသခင်၏ချီးမြှောက်ခြင်း ဆာ၊ ၇၅း၆-၇၊ ၁ပေ၊ ၅း၆

၇။ ဘုရားသခင်၏ပဲ့ပြင်ခြင်း ဟေရှာ၊ ၄၈း၁၇၊ သု၊ ၃း၅-၆

၈။ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်း ယော၊ ၁၆း၂၇၊ ယေ၊ ၃၁း၃

၉။ ဘုရားသခင်၏ခွန်အား ဟေရှာ၊ ၄၀း၃၁၊ ဖိ၊ ၄း၁၃

၁၀။ ဘုရားသခင်၏သစ္စာ မြည်၊ ၃း၂၂-၂၃၊ ဆာ၊ ၈၉း၃၃-၃၄

၁၁။ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိခြင်း ဟေရှာ၊ ၄၁း၁၀၊ ထွ၊ ၃၃း၁၄

၁၂။ ဒုက္ခထဲမှကယ်နှုတ်ခြင်း နာဟံ၊ ၁း၇၊ ဆာ၊ ၅၀း၁၅

၁၃။ သွေးဆောင်မှုမှကယ်နှုတ်ခြင်း ဟေ၊ ၂း၁၈၊ ဟေ၊ ၄း၁၆

၁၄။ ရဲရင့်ခြင်း ယောရှု၊ ၁း၉၊ ဆာ၊ ၂၇း၁၄

၁၅။ အသီးသီးခြင်း ၂ပေ၊ ၁း၈၊ ယေ၊ ၁၇း၇-၈

၁၆။ ကြွယ်ဝခြင်း ယောရှု၊ ၁း၈၊ ဆာ၊ ၁း၂-၃

၁၇။ ခရစ်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်း ရော၊ ၈း၃၄၊ ဟေ၊ ၇း၂၅

၁၈။ အဖြေရသောဆုတောင်းခြင်း မ၊ ၇း၇၊ ယော၊ ၁၅း၇