အခြေခံကျမ်းပိုဒ်များ

အခြေခံကျမ်းပိုဒ်များ

 

(A) အသက်သစ်၌ရှင်ပါ

၁။ ခရစ်တော်ဗဟို ၂ကော၊ ၅း၁၇၊ ဂလာ၊ ၂း၂၀။

၂။ ခရစ်တော်ကိုနာခံပါ ရော၊ ၁၂း၁၊ ယော၊ ၁၄း၂၁။

၃။ ကျမ်းစာဖတ်ပါ ၂တိ၊ ၃း၁၆-၁၇၊ ယောရှု၊ ၁း၈။

၄။ ဆုတောင်းပါ ယော၊ ၁၅း၇၊ ဖိ၊ ၄း၆-၇။

၅။ မိတ်ဿဟာယဖွဲ့ပါ မဿဲ၊ ၁၈း၂၀၊ ဟေ၊ ၁၀း၂၄-၂၅။

၆။ သက်သေခံပါ မ၊ ၄း၁၉၊ ရော၊ ၁း၁၆။
 (B) ခရစ်တော်အကြောင်းပြောပါ

၁။ လူတိုင်းအပြစ်သား ရော၊ ၃း၂၃၊ ဟေရှာ၊ ၅၃း၆။

၂။ အပြစ်၏အခ ရော၊ ၆း၂၃၊ ဟေ၊ ၉း၂၇။

၃။ ခရစ်တော်အဖိုးအခပေးပြီး ရော၊ ၅း၈၊  ၁ပေ ၃း၁၈။

၄။ အကျင့်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရ ဧ၊ ၂း၈-၉၊ တိတု၊ ၃း၅။

၅။ ခရစ်တော်ကိုလက်ခံရမည် ယော၊ ၁း၁၂၊ ဗျာ၊ ၃း၂ဝ။

၆။ ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချရ ၁ယော၊ ၅း၁၃၊ ယော၊ ၅း၂၄။

 

 (C) ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးပါ

၁။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ် ၁ကော၊ ၃း၁၆၊ ၁ကော၊ ၂း၁၂။

၂။ ဘုရားသခင်၏ခွန်အား ဟေရှာ၊ ၄၁း၁၀၊ ဖိ၊ ၄း၁၃။

၃။ ဘုရားသခင်၏သစ္စာ မြည်၊ ၃း၂၂-၂၃၊ တော၊ ၂၃း၁၉။

၄။ ဘုရားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်း ၊ ဟေရှာ၊ ၂၆း၃၊ ၁ပေ၊ ၅း၇။

၅။ ဘုရားသခင်၏ပြင်ဆင်စီမံခြင်း ရော၊ ၈း၃၂၊ ဖိ၊ ၄း၁၉။

၆။ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း၌ဘုရားရှင်၏ မစခြင်း ဟေဗြဲ၊ ၂း၁၈၊ ဆာ၊ ၁၁၉း၉-၁၁။
(D) ခရစ်တော်၏တပည့်ကောင်းပီသပါ

၁။ ခရစ်တော်ကိုဦးစားပေးပါ မ၊ ၆း၃၃၊ လု၊ ၉း၂၃

၂။ လောကီတပ်မက်ခြင်းကိုပယ်ပါ ၁ယော၊ ၂း၁၅-၁၆၊ ရော၊ ၁၂း၂

၃။ တည်ကြည်ခိုင်မြဲပါ ၁ကော၊ ၁၅း၅၈၊ ဟေ၊ ၁၂း၃

၄။ သူတစ်ပါးအစေကိုခံပါ မာ၊ ၁ဝး၄၅၊ ၂ကော၊ ၄း၅

၅။ ရက်ရောစွာပေးလှူပါ သု၊ ၃း၉-၁၀၊ ၂ကော၊ ၉း၆-၇

၆။ လူတိုင်းကိုသတင်းကောင်းပြောပါ တ၊ ၁း၈၊ မ၊ ၂၈း၁၉-၂ဝ

 

(E) ခရစ်တော်၏စိတ်သဘောရှိပါ

၁။ ချစ်ခြင်း ယော၊ ၁၃း၃၄-၃၅၊ ၁ယော ၃း၁၈

၂။ နှိမ့်ချခြင်း ဖိ၊ ၂း၃-၄၊ ၁ပေ၊ ၅း၅-၆

၃။ စိတ်ဖြူစင်ခြင်း ဧ၊ ၅း၃၊ ၁ပေ၊ ၂း၁၁

၄။ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဝတ်၊ ၁၉း၁၁၊ တ၊ ၂၄း၁၆

၅။ ယုံကြည်ခြင်း ဟေ၊ ၁၁း၆၊ ရော၊ ၄း၂၀-၂၁

၆။ ကောင်းမှုလုပ်ခြင်း ဂလာ၊ ၆း၉-၁ဝ၊ မ၊ ၅း၁၆