ခရစ်တော်ကိုသိစေခြင်း

ဧဝံဂေလိ
၁။ လူတိုင်းထံရောက်စေခြင်း ကော၊ ၁း၂၇-၂၈
၂။ ဘုရားသခင်ကိုကိုယ်စားပြုခြင်း ၂ကော၊ ၅း၁၉-၂ဝ
၃။ ဘုရားသခင်ကိုနှစ်သက်စေခြင်း ၁သက်၊ ၂း၄
၄။ လူတိုင်းကိုအစေခံခြင်း ၁ကော၊ ၉း၁၉
၅။ အခွင့်အရေးကိုမြင်တတ်ခြင်း ယော၊ ၄း၃၅
၆။ သင့်အသက်တာကိုပေးပါ ၁သက်၊ ၂း၈
၇။ အပြစ်တကယ်ရှိတယ် ရော၊ ၃း၁၀-၁၂
၈။ အပြစ်၏အခ ၂သက်၊ ၁း၈-၉
၉။ ခရစ်တော်အဖိုးအခပေးပြီး ၁ပေ၊ ၂း၂၄
၁၀။ ကယ်တင်ခြင်းဟာလက်ဆောင် ၂တိ၊ ၁း၉
၁၁။ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါ ရော၊ ၁း၉-၁၀
၁၂။ ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှု ယော၊ ၁း၂၈-၂၉

ဆင်ခြေပေးခြင်း
၁၃။ ငါမဆိုးပါဘူး သု၊ ၂၁း၂
၁၄။ မစွန့်နိုင်ဘူး မာ၊ ၈း၃၆
၁၅။ နားမလည်ဘူး ယော၊ ၇း၁၇
၁၆။ ငါလိုသေးတယ် လု၊ ၅း၃၁-၃၂
၁၇။ လူကိုကြောက်တယ် ယော၊ ၅း၄၄
၁၈။ အမြဲလိုက်နိုင်ပါ့မလား ဟေ၊ ၇း၂၅

ခရစ်တော်ကိုသိစေခြင်း
၁၉။ နောက်မှလက်ခံမယ် သု၊ ၂၇း၁
၂၀။ ဟန်ဆောင်တဲ့လူများတယ် ရော၊ ၁၄း၁၂
၂၁။ ခရစ်တော်ကိုမယုံနိုင်ဘူး ယော၊ ၅း၃၉
၂၂။ ဘာသာအမျိုးမျိုးရှိတယ် သု၊ ၁၄း၁၂
၂၃။ ငရဲမယုံဘူး မ၊ ၂၅း၄၁
၂၄။ ဘုရားမရှိဘူး ရော၊ ၁း၂၀

ယုံကြည်သူ၏အခွင့်အရေး
၂၅။ ရွေးနှုတ်ခံရသည် ၁ပေ ၁း၁၈-၁၉
၂၆။ ရန်ငြိမ်းခွင့် ရသည် ၂ကော၊ ၅း၁၈
၂၇။ အပြစ်လွှတ်ခွင့်ရသည် ဧ၊ ၁း၇
၂၈။ ပညတ်တရားအောက်မှလွတ်ခွင့်ရသည် ရော၊ ၆း၁၄-၁၅
၂၉။ ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ခွင့်ရသည် ဂလ၊ ၃း၂၆
၃၀။ ယဇ်ပရောဟိတ်အရာရသည် ၁ပေ၊ ၂း၉
၃၁။ ဖြောင့်မတ်ခွင့်ရသည် ၂ကော၊ ၅း၂၁
၃၂။ သန့်ရှင်းခွင့်ရသည် ၁ကော၊ ၁း၃ဝ
၃၃။ စုံလင်ခြင်းရသည် ဟေ၊ ၁၀း၁၄
၃၄။ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည် ရော၊ ၃း၂၄
၃၅။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရသည် ဖိ၊ ၃း၂၀
၃၆။ ပြည့်စုံခွင့်ရသည် ‌ကော၊ ၂း၉-၁ဝ