ခရစ်ယာန်အသက်တာ

ခရစ်ယာန်အသက်တာ

(က)လိုက်နာရန်အချက်များ
၁။ ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပါ လု၊ ၁၀း၂၇
၂။ ဘုရားသခင်ကိုနာခံပါ ယာ၊ ၁း၂၂
၃။ ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားပါ ဆာ၊ ၃၇း၅
၄။ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ပါ ၁တိ၊ ၆း၆-၈
၅။ မှန်တာပြောပါ ဧ၊ ၄း၂၅
၆။ အပြစ်လွှတ်ပါ ဧ၊ ၄း၃၂
၇။ လုံ့လဝီရိယရှိပါ ကော၊ ၃း၂၃
၈။ မမြည်တမ်းပါနှင့် ဖိ၊ ၂း၁၄-၁၅
၉။ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ ၁သက်၊ ၅း၁၈
၁၀။ ပုံသက်သေပြပါ ၁တိ၊ ၄း၁၂
၁၁။ သန့်ရှင်းပါ ၂ကော၊ ၇း၁
၁၂။ အသီးသီးပါ ယော၊ ၁၅း၁၆

(ခ) ကတိတော်များ
၁၃။ ဘုရားသခင်မေတ္တာ ၁ယော၊ ၄း၁ဝ
၁၄။ ဘုရားသခင်သစ္စာ ၁ကော၊ ၁း၉
၁၅။ ခရစ်တော်၏မစခြင်း ဟေ၊ ၇း၂၅
၁၆။ ဘုရားသခင်အတူရှိခြင်း ဟေရှာ၊ ၄၁း၁ဝ
၁၇။ ခွန်အား ဟေရှာ၊ ၄၀း၃၁
၁၈။ လမ်းပြခြင်း ဆာ၊ ၁၁၉း၁၀၅
၁၉။ ပဲ့ပြင်ခြင်း သု၊ ၃း၅-၆
၂၀။ ပြင်ဆင်စီမံထားခြင်း ဖိ၊ ၁း၉
၂၁။ ဒုက္ခထဲမှကယ်နှုတ်ခြင်း နာဟုံ၊ ၁း၇
၂၂။ အဖြေရသောဆုတောင်းခြင်း ယော၊ ၁၅း၇
၂၃။ ရဲရင့်ခြင်း ဆာ၊ ၂၇း၁၄
၂၄။ ငြိမ်သက်ခြင်း ဟေရှာ၊ ၂၆း၃

(ဂ) ကယ်တင်ခြင်း
၂၅။ အပြစ်တကယ်ရှိတယ် ၁ယော၊ ၁း၈
၂၆။ အပြစ်၏အခ ယေဇ ၁၈း၄
၂၇။ လူမတတ်နိုင်ဘူး ရော၊ ၃း၂၀
၂၈။ ခရစ်တော်အဖိုးအခပေးပြီး ၁ပေ၊ ၂း၂၄
၂၉။ ခရစ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရ တမန်၊ ၄း၁၂
၃၀။ ကယ်တင်ခြင်းဟာလက်ဆောင် ၂တိ၊ ၁း၉
၃၁။ ခရစ်တော်ကိုလက်ခံရမည် တ၊ ၁၆း၃၁
၃၂။ ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှု ယော၊ ၁း၂၈-၂၉
၃၃။ ကယ်တင်ခြင်းအကျိုး ဧ၊ ၂း၁၀
၃၄။ ကယ်တင်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက် ၂ကော၊ ၅း၁၅
၃၅။ လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရစေချင်တယ် ။ ၂ပေ၊ ၃း၉
၃၆။ မယုံကြည်တဲ့အပြစ် ယော၊ ၃း၃၆