ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်း

ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်း

(က)ဘုရားသခင်
၁။ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုး ယေ၊ ၃၂း၁၇
၂။ ဘုရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာ ရော၊ ၁၁း၁၃
၃။ ဘုရားသခင်တည်ရှိတော်မူခြင်း ယေ၊ ၂၃း၂၄
၄။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် ၂ကော၊ ၉း၉
၅။ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော် ၅ရာ၊ ၂၉း၁၁-၁၃
၆။ ဘုရားသခင်၏သစ္စာ ၂သက်၊ ၃း၃
၇။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော် ယော၊ ၄း၂၄
၈။ ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်း ၁ပေ၊ ၁း၁၅-၁၆
၉။ ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်ခြင်း ဆာ၊ ၁၄၅း၃
၁၀။ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော် ၁ယော၊ ၄း၁၀
၁၁။ ဘုရားသခင်၏ဂရုဏာတော် ဆာ၊ ၈၆း၁၅
၁၂။ ဘုရားသခင်၏အုပ်စိုးခြင်း ယော၊ ၈း၂၈

(ခ) သခင်ယေရှု
၁။ သခင်ယေရှု၏ဘုရားဇာတိ ယာ၊ ၁း၁၄၊ ဟေ၊ ၁း၈
၂။ သခင်ယေရှု၏လူ့ဇာတိ ဟေ၊ ၄း၁၅ လု၊ ၂း၅၂
၃။ သခင်ယေရှု၏ထမြောက်ခြင်း ၁ကော၊ ၁၅း၃-၄ ၁ကော၊ ၁၅း၂ဝ
၄။ သခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင် ယော၊ ၁း၁၈ ဟေ၊ ၁း၃
၅။ သခင်ယေရှုသည်ကယ်နှုတ်သောအရှင် လု၊ ၁၉း၁ဝ၊ ၁ပေ၊ ၁း၁၈-၁၉
၆။ သခင်ယေရှု၏ပြန်ကြွလာတော်မူခြင်း ၁သက်၊ ၄း၁၆-၁၇၊ ၁ယော၊ ၃း၂-၃

(ဂ) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်
၁။ သက်သေခံတော်မူသည် ယော၊ ၁၆း၁၃-၁၄၊ ၁ကော၊ ၁၂း၃
၂။ ကျိန်းဝပ်တော်မူသည် ရော၊ ၈း၉၊ ဂလ၊ ၄း၆
၃။ ထိန်းချုပ်ပေးတော်မူသည် ဧ၊ ၅း၁၈၊ ဂလ၊ ၅း၁၆
၄။ ဘော်ပြတော်မူသည် ၁ကော၊ ၂း၉-၁၀၊ ယော၊ ၁၄း၂၆
၅။ တန်ခိုးပေးတော်မူသည် ၁ကော၊ ၂း၄-၅၊ ၂သက်၊ ၁း၅
၆။ ဆုကျေးဇူးပေးတော်မူသည် ၁ကော၊ ၁၂း၄-၆၊ ၁ကော၊ ၁၂း၁၁