ယုံကြည်ခြင်း၌ ကြီးထွားခြင်း

ကြီးထွားဖို့ ကတိတော်များ
၁။ အရေးကြီးလှသောကတိတော် ၂ပေ၊ ၁း၃-၄၊ ၂ကော၊ ၁း၂၀

၂။ အမှုဆောင်ဖို့ကတိတော်များ ၂ကော၊ ၁း၃-၄၊ ၁ကော၊ ၃း၇-၈

၃။ အသက်တာကြွယ်ဝဖို့ကတိတော်များ ဆာ၊ ၁း၂-၃၊ ‌ယောရှု၊ ၁း၈

၄။ ဒုက္ခမှကယ်နှုတ်ဖို့ကတိတော်များ ၁ပေ၊ ၅း၁ဝ၊ ၂ကော၊ ၁၂း၉

၅။ အပြစ်မှကယ်လွှတ်ဖို့ကတိတော်များ ၁ယာ၂း၁-၂၊ ဆာ၊ ၁၀၃း၁၂

၆။ ကူညီမစဖို့ကတိတော်များ ဧ၊ ၁း၃-၄၊ ဆာ၊ ၃၇း၄-၅

 

ကြီးထွားဖို့ နှုတ်ကပတ်တော်
၇။ တန်ခိုးရှိသောနှုတ်ကပတ်တော် ဟေ၊ ၄း၁၂၊ ဟေရှာ၊ ၅၅း၁ဝ-၁၁

၈။ ဝိညာဉ်တော်ရေးသောနှုတ်ကပတ်တော် ၂ပေ၊ ၁း၂၀-၂၁၊ ၁သက်၊ ၂း၁၃

၉။ ခွန်အားရသောနှုတ်ကပတ်တော် ယေ၊ ၁၅း၁၆၊ ယောဘ၊ ၂၃း၁၂

၁၀။ သိကျွမ်းရမည့်နှုတ်ကပတ်တော် တ၊ ၁၇း၁၁၊ ယော၊ ၅း၃၉-၄၀

၁၁။ နာခံလိုက်နာရမည့်နှုတ်ကပတ်တော် ယော၊ ၈း၃၁-၃၂၊ မ၊ ၄း၄

၁၂။ စိတ်ချရသောနှုတ်ကပတ်တော် ယော၊ ၁၇း၁၇၊ မာကု၊ ၁၃း၃၁

 

ယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားဖို့
၁၃။ ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသပ်ခြင်း ၁ပေ၊ ၁း၆-၇၊ ယာ၊ ၁း၂-၄

၁၄။ မယုံကြည်မှုကြောင့်ဆိုးကျိုးရခြင်း ဟေ၊ ၄း၂၊ ဟေ၊ ၁၀း၃၈

၁၅။ အခက်အခဲ၌ယုံကြည်ခြင်းရှိပါ ဧ၊ ၆း၁၆၊ ၁တိ၊ ၆း၁၁-၁၂

၁၆။ ယုံကြည်ခြင်း၏မူလအစ ဟေ၊ ၁၂း၂၊ ရော၊ ၁၀း၁၇

၁၇။ ယုံကြည်ခြင်း၌အကျင့်ပါခြင်း ဟေ၊ ၆း၁၂၊ ယာ၊ ၂း၁၇

၁၈။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်လွှတ်ခွင့်ရခြင်း ဂလ၊ ၂း၁၆၊ ရော၊ ၅း၁