အောင်မြင်ခြင်း၌ လျှောက်သွားခြင်း

အောင်မြင်မှု
၁။ ခရစ်တော်၌အောင်မြင်မှု ၁ကော၊ ၁၅း၅၇၊ ၂ကော၊ ၂း၁၄
၂။ အောင်မြင်မှုအတွက်လက်နက် ၂ကော၊ ၁၀း၄-၅၊ ဧဖက်၊ ၆း၁၀-၁၁
၃။ စာတန်ကိုအောင်မြင်ခြင်း ဗျာ၊ ၁၂း၁၁၊ ယာ၊ ၄း၇-၈
၄။ ဇာတိစိတ်ကိုအောင်မြင်ခြင်း ရောမ၊ ၈း၅-၆၊ ရော၊ ၁၃း၁၄
၅။ လောကကိုအောင်မြင်ခြင်း ၁ယော၊ ၄း၄၊ ၁ယော၊ ၅း၄-၅
၆။ အပြစ်ကိုအောင်မြင်ခြင်း ဆာ၊ ၃၇း၃၁၊ ရော၊ ၆း၁၂- ၁၃

သန့်ရှင်းခြင်း
၇။ အတွေး ဖိ၊ ၄း၈၊ ဆာ၊ ၁၉း၁၄
၈။ စိတ်နှလုံး လု၊ ၆း၄၅၊ သု၊ ၄း၂၃
၉။ ကြည့်ခြင်း မ၊ ၆း၂၂၊ မ၊ ၅း၂၈
၁၀။ ကိုယ်ခန္ဓာ ၁သက်၊ ၄း၃၊ ၁ကော၊ ၆း၁၃
၁၁။ စကား ဧ၊ ၄း၂၉ မ၊ ၁၂း၃၆-၃၇
၁၂။ ပြုမူခြင်း ၁သက်၊ ၅း၂၂၊ ၁တိ၊ ၅း၁-၂

ဆုတောင်းခြင်း
၁၃။ တောင်းရင်ရမည် မ၊ ၂၁း၂၂၊ မ၊ ၇း၇-၈
၁၄။ တစ်ဦးတည်းဆုတောင်းခြင်း မ ၆း၆၊ မာ၊ ၁၃၅
၁၅။ ဘုရားသခင်အဖြေ ယေ၊ ၃၃း၃၊ ဧ၊ ၃း၂၀-၂၁
၁၆။ အလိုတော်အတိုင်းဆုတောင်းခြင်း ၁ယော၊ ၅း၁၄-၁၅ ၁သက်၊ ၅း၁၇-၁၈
၁၇။ အခြားသူအတွက်ဆုတောင်းခြင်း ၁ရာ၊ ၁၂း၂၃ မ၊ ၉း၃၇-၃၈
၁၈။ ချီးမွမ်းခြင်း ဟေ၊ ၁၃း၁၅ ဆာ၊ ၁၄၆း၁-၂