အောင်မြင်ခြင်း

၁။ ပြည့်စုံသောအောင်မြင်ခြင်း ရော၊ ၈း၃၇၊ ၂ရာ၊ ၂၂း၃၃။
၂။ အောင်မြင်ခြင်းကတိတော် ရော၊ ၆း၁၄၊ ၂သက်၊ ၃း၃။
၃။ အောင်မြင်မှုစိန်ခေါ်ခြင်း ၁ပေ၊ ၁း၁၅-၁၆၊ ၂ပေ၊ ၃း၁၄။
၄။ အောင်မြင်မှုဆန္ဒရှိခြင်း ၊ လု၊ ၁း၇၄-၇၅၊ မြည်၊ ၃း၄၀-၄၁။
၅။ အောင်မြင်မှုအတွက်ဆုတောင်းခြင်း ၊ ဆာ၊ ၁၃၉း၂၃-၂၄၊ မ၊ ၂၆း၄၁။
၆။ အောင်မြင်မှုသို့ချီတက်ခြင်း တ၊ ၂၄း၁၆၊ ဟေ၊ ၁၂း၁။
၇။ အောင်မြင်မှုဇစ်မြစ် ၁ကော၊ ၁၅း၅၇၊ ဆာ၊ ၁၈း၂။
၈။ အောင်မြင်မှု (နှုတ်ကပတ်တော်) ဆာ၊ ၃၇း၃၁၊ ဆာ၊ ၁၁၉း၉-၁၁။
၉။ ယုံကြည်ခြင်း ၊ ၂တိ၊ ၁း၁၂၊ ၁ပေ၊ ၁း ၅။
၁၀။ အခြေအနေတိုင်းတွင်အောင်မြင်မှု ဟေရှာ၊ ၄၃း၂၊ ဆာ၊ ၁၈း၁၆။
၁၁။ စာတန်ကိုအောင်မြင်ခြင်း ၊ ရောမ၊ ၁၆း၂၀၊ ဧ၊ ၆း၁၆။
၁၂။ အောင်မြင်မှုဆီးတားသောအရာ သု၊ ၂၈း၉၊ ၁ပေ၊ ၂း၁၁။
၁၃။ လဲသော်လည်းအရှုံးမခံရ ဆာ၊ ၃၇း၂၃-၂၄၊ ယေ၊ ၃း၂၂။
၁၄။ အောင်မြင်ခြင်းရည်ရွယ်ချက် ဧ၊ ၅း၂၆-၂၇၊ ယုဒ၊ ၁း၂၄-၂၅။
၁၅။ အောင်မြင်ခြင်းအကျိုး ဆာ၊ ၈၄း၁၁၊ ဟေရှာ၊ ၃၂း၁၇။
၁၆။ အောင်မြင်ခြင်းနမူနာ ၁သက်၊ ၂၁ဝ-၁၂၊ ၅ရာ၊ ၄း၁၀။