ဦးညွှတ်အရိုအသေပြုခြင်း (Bowing)

ဦးညွှတ်အရိုအသေပြုခြင်း (Bowing)

အစ္စရေးလူမျိုးတို့သည် ရှင်ဘုရင်များနှင့် အခြားအရေးပါသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ရိုသေလေးစားမှုပြုရာတွင် ဦးညွှတ်ကြသည်။ ထို့အပြင် သာမန်လူများအချင်းချင်း တောင်းခံလိုသော အရာရှိပါက ဦးညွှတ်၍ တောင်းကြသည်။ ဦးညွှတ်ရန် လူတစ်ဦးသည် အထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကို ရှေ့သို့ ကွေးညွှတ်ရသည်။ သို့မဟုတ် ဒူးထောက်ပြီး ဦးခေါင်းမြေကြီးထိသည့်တိုင် ရှေ့သို့ ကွေးညွှတ်ရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဦးညွှတ် ရင်းမြေကြီး သို့မဟုတ် အရိုအသေပေးခံရသောသူ၏ ဝတ်ရုံအနားစကို နမ်းတတ် ကြသည်။

[ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၇း၃၊ ၃၃း၃၊ တောလည်ရာကျမ်း ၂၂:၃၁၊ ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၁း၅၃၊ ရှင်မာကုခရစ် ၁း၄၀၊ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၁၇း၁၆၊ ရောမသြဝါဒစာ ၁၄း၁၁။ ]