အရေဖျားလှီးခြင်း (Circumcision)

အရေဖျားလှီးခြင်း (Circumcision)

အရေဖျားလှီးခြင်းဆိုသည်မှာ ယောက်ျားအင်္ဂါထိပ်အရေခွံဖျား လှီးဖြတ် ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဂျူးလူမျိုး ယောက်ျားများ မွေးဖွားပြီး ရှစ်ရက်မြောက်နေ့တွင် အရေဖျားလှီးရသည်။ ၎င်းအခမ်းအနားတွင် မိသားစုအားလုံး စုံညီစွာ တက်ရောက်လေ့ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ ရွေးကောက်ခြင်းခံရသူများဖြစ်ကြောင်း သက်သေဖြစ်ရန်အတွက် ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်အတိုင်း အာဗြဟံနှင့် သူ၏ကျွန်များက အရေဖျားလှီးခြင်းခံခဲ့ကြရာ၊ ပထမဦးဆုံး အရေဖျားလှီးသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဂျူးလူမျိုး မဟုတ်သူ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ဂျူးဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်လာလျှင် အရေဖျားလှီးခြင်း ခံရပါသည်။

ခရစ်တော်အသေခံပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ထာဝရဘုရားသခင် ယုံကြည်သော သက်သေအဖြစ် အရေဖျားလှီးခြင်း ပြုရန် မလိုအပ်တော့ပေ။

[ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၇း၉-၁၄ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂း၂၁၊ တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၅း၁-၁၃၊ ဂလာတိဩဝါဒ ၅း၂-၆။ ]