သရဖူများ (Crowns)

သရဖူများ (Crowns)

လူတစ်ယောက်၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် သရဖူဆောင်းပေးခြင်းသည် သူ့အား ဂုဏ်ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ ရှင်ဘုရင်များနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ရွှေ သို့မဟုတ် အခြားအဖိုးတန်သော အရာဝတ္ထုများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် သရဖူအဝိုင်းကို ဆောင်းကြသည်။ အနိုင်ရသောအားကစားသမားများအား သံလွင်ရွက်၊ တရုပ်နံနံရွက်၊ မညိုးနွယ်ပင်မျိုး အရွက် သို့မဟုတ် ထင်းရှူးရွက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော သရဖူများ ပေးဆောင်းလေ့ရှိကြသည်။

[ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၉း၆၊ ဆာလံကျမ်း ၂၁း၃၊ ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း ၆း၁၁-၁၄၊ ၁ ကော ၉း၂၅။ ]