အကျဉ်းထောင်များ (Prisons)

အကျဉ်းထောင်များ (Prisons)

အကျဉ်းထောင်ဆိုသည်မှာ တရားစွဲခြင်းခံရသူများနှင့် ရာဇဝတ်မှုအတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံရသော သူများ ထိန်းသိမ်းသောနေရာဖြစ်သည်။ အစ္စရေးလူမျိုးများ က နှစ်ကာလကြာမြင့်စွာ အကျဉ်းထောင်မရှိခဲ့ကြပေ။ နိုင်ငံခြားလွှမ်းမိုးခြင်းမှ ရရှိ သောအရာဖြစ်မည်ဟု ယူဆကြပေသည်။ ဓမ္မသစ်ကာလ အကျဉ်းထောင်များအတွင်း သော့ခတ်ခြင်း၊ ချည်နှောင်ခြင်း၊ သစ်သားထိပ်တုံးခတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သောအခန်း များ ရှိသည်။

[ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၉း၂၀-၂၃၊ တရားသူကြီးမှတ်စာ ၁၆:၂၁၊ ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၂၂း၂၆-၂၇၊ ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း ၃၂း၂-၈၊ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၄း၃၊ တမန်တော်ဝတ္တု ၁၂း၃-၁၀၊ ၁၆း၂၂-၂၄ ]