ပရောဖက်များ (Prophets)

ပရောဖက်များ (Prophets)

ဘုရားသခင်က သူ၏ကိုယ်စား အစ္စရေးလူမျိုးများအား သတိပေးစကား ပြောကြားရန် ရွေးကောက်ထားသော သူများအား ပရောဖက်ဟု ခေါ်သည်။ သူတို့ ပြောကြားသော သတိပေးသတင်းစကားများမှာ အစ္စရေးလူမျိုးတို့သည် ထာဝရဘုရားသခင်အား မကိုးကွယ်ဘဲ ပညတ်တော်များ ဆက်လက်ချိုးဖောက်ကာ၊ သူတို့ ပြုမူသင့်သော ဘဝအသက်တာ အတိုင်းအသက်မရှင်ပါက မည်ကဲ့သို့ဖြစ်လာမည်ဟူသော ထာဝရဘုရားသခင်ထံတော်ပါးမှ သတင်းစကားများ ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း ပရောဖက်များသည် ဘုရားသခင်မိန့်မှာသည့်အတိုင်း ရေးသားမှတ်ထားကြသည်။

ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် လေဝိအနွယ်မိသားစုတစ်ခုမှ ဆင်းသက်လာသူ များဖြစ်ကြသော်လည်း ပရောဖက်များကိုမူ မျိုးနွယ်စု မရွေးဘဲ ဘုရားသခင်က ရွေးချယ်ခန့်ထားခဲ့သည်။ ပုရောဟိတ်များသည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့် လူနှင့်ဘုရား ဆက် သွယ်ပေး၍ ပရောဖက်များသည် အိပ်မက် သို့မဟုတ် အမြင်အာရုံဖြင့် ဘုရားသခင်ထံမှ ရရှိသော သတင်းစကားအား လူများထံသို့ ပြောကြားကြသည်။

တစ်ခါတစ်ရံ ပရောဖက်ယောင်ဆောင်ပြီး ဘုရားသခင်ကိုယ်စား သတင်းပြောကြားသော ပရောဖက်အတုအယောင်များ ပေါ်လေ့ရှိသည်။ သူတို့သည် မှားသောကြိုတင် ဟောပြောချက်များ ပြု၍ လူများကိုလှည့်စားတတ်ကြသည်။

[ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃း၁-၁၂။ တရားဟောရာကျမ်း ၃း၁-၁၁၊၁၈း၁၅-၂၂ ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၂၂း၅-၂၈၊ ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၆း၈-၉၊ ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း ၁း၁-၁၀၊ ၁၄း၁၄-၁၆၊ ၂၃း၂၁-၂၂၊ ၂၈-၃၂။ ယေဇကျေလအနာဂတ္တိကျမ်း ၂၊ ၃၊ အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း ၃း၇၊ ၇း၁၄-၁၆၊ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၁း၁၁-၁၄ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၇း၂၄-၃ဝ။ ]