အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း (Punishment and Persecution)

အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း (Punishment and Persecution)

ဓမ္မသစ်ကာလ အစ္စရေးပြည်တွင် ကျင့်သုံးခဲ့သော အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းတို့ မှာ၊ ကြိမ်ဒဏ်ပေးခြင်း၊ နှိပ်စက်ညင်းဆဲခြင်းနှင့် သေဒဏ်ပေးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ဂျူး လူမျိုးများသည် ဂျူးဥပဒေနှင့် ရောမဥပဒေနှစ်ရပ် ချိုးဖောက်ပါက အပြစ်ဒဏ်ပေး ခြင်း ခံရပါသည်။ လူတစ်ဦး၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် အစိုးရ၏ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ခုခု နှင့် ဆန့်ကျင်နေပါက ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဟူသော အပြစ်ဒဏ်ခံရပါသည်။ ဂျူး လူမျိုးတို့သည် ထာဝရဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဧကရာဇ်မင်းအား ကိုးကွယ်ရန် ငြင်းဆန်ကြသဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံ ကြိမ်ဒဏ်အထိ အပြစ် ဒဏ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ကြသည်။

အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းနှင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၏ အတိုင်းအတာသည် လက်ရှိ အုပ်စိုးနေသော ရှင်ဘုရင် သို့မဟုတ် ဧကရာဇ်မင်းအပေါ် မူတည်သည်။ အချို့သည် ကြင်နာတရားရှိ၍ တရားမျှတသော်လည်း အချို့တို့သည် တရားမျှတမှုကင်းပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ကြသည်။

[ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၅း၁ဝ-၁၂၊ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၃း၉-၁၃၊ တမန်တော်ဝတ္ထု ၅:၄၁၊ ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၁၁း၃၅-၄၀။ ]