ဘာသာရေးနှင့်အစိုးရ (Religion and Government) နိဒါန်း (Introduction)

ဘာသာရေးနှင့်အစိုးရ

(Religion and Government)

 

နိဒါန်း (Introduction)

ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသော ဂျူးတစ်ယောက်အတွက် ယုံကြည်ခြင်းသည် နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းယုံကြည်ခြင်းများသည် အီဂျစ်ပြည် ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်ကာစ မောရှေအားဖြင့် ထာဝရဘုရားပေးခဲ့သော ပညတ်တရားအပေါ်အခြေခံသည်။

ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည် မြင့်မားသောဉာဏ်ပညာရှိ၍ ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သော အခွင့်အရေးရရှိသောကြောင့် လူထု၏ အထူးလေးစား ကြည်ညိုခြင်းခံရသည်။ ဂျူးလူမျိုးများအတွက် ဘာသာရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးသည် ရောယှက်ဆက်နွယ်နေသောကြောင့် ဆက်လက်ပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။