ရောမတို့၏ ရွက်သင်္ဘောများ (Roman Ships)

ရောမတို့၏ ရွက်သင်္ဘောများ (Roman Ships)

ဓမ္မသစ်ကာလ မြေထဲပင်လယ်တွင် ဂရိနှင့် ရောမတို့၏ ရွက်သင်္ဘောများ အများဆုံး အသုံးပြုကြသည်။ ခရီးသည်တင် ရွက်သင်္ဘောဟူ၍ မရှိသော်လည်း ကုန်သည်သင်္ဘောများသည် အလွန်ကြီးမားပြီး ကုန်စည်များအပြင် ခရီးသည်များ တင်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ သင်္ဘောများ အလွန်ကြီးမား၍ ပဲ့ကိုင်ရန် ခက်ခဲသဖြင့် မကြာခဏ သင်္ဘောနှစ်မြုပ်တတ်ပေသည်။

ဂျူးကုန်သည်တို့သည် ကိုယ်ပိုင်သင်္ဘောမရှိကြသဖြင့် ဂရိ၊ ဖိနိတ်နှင့် ရောမတို့၏ သင်္ဘောများငှားပြီး မိမိတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှတစ်ခု သယ်ယူလေ့ရှိကြသည်။

[ တမန်တော်ဝတ္ထု ၂၀း၁၃, ၂၁း၂၊ ၃၊ ၆၊ ၂၇း၂၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၄၁၊ ၄၄၊ ၂၈း၁၁။ ]