ရောမစစ်သားများ (Roman Soldiers)

ရောမစစ်သားများ (Roman Soldiers)

ရောမစစ်သားများသည် ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ တပ်အင်အား ၅,၅၀၀ မှ ၆,၀၀၀ ခန့်နှင့် မြင်းတပ်ဖွဲ့ ၁၂ဝ ပါဝင်သောတပ်များဖြင့် အုပ်စုလိုက် စစ်မှုထမ်းကြသည်။ သူတို့၏တာဝန်သည် အလုပ်ကြမ်းလုပ်ခြင်း၊ ချီတက်ခြင်း၊ အလှည့်ကျကင်းစောင့်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက စစ်တိုက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ရောမစစ်သားတစ်ဦးအတွက် အမှုထမ်းသက် အနှစ်နှစ်ဆယ်ဖြစ်သည်။

စစ်သားများသည် သံခမောက်ဆောင်း၍ ထူသောသားရေဖြင့် ရင်ဘတ်ကို ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ထားသည်။ သစ်သား သို့မဟုတ် သားရေဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဒိုင်းလွှားကိုဆောင်၍ ဓားရှည်၊ ဓားမြှောင်နှင့် လှံတံစသော လက်နက်များ ကိုင်ဆောင် ရပါသည်။

ရောမစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် တပ်မှူးတစ်ဦးသည် စစ်သား ၁ဝဝ အုပ်ချုပ် ရသည်။ တပ်သားများအား စစ်ရေးလေ့ကျင့်စေသည်။ စီမံအုပ်ချုပ်ရသည်။ တပ်သား များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် တိကျမှန်ကန်မှုရှိရပါသည်။

[ ရှင်မသဲ ၈း၅-၉၊ ၂၇၂၆-၃၁၊ လုကာ ၂၃း၄၇၊ တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၀း၁၊ ၂၄-၂၉၊ ၂၃:၂၃-၂၄၊ ဧဖက်သြဝါဒစာ ၆း၁၀-၁၇။ ]