ဇဒ္ဒုကဲများ (Sadducees)

ဇဒ္ဒုကဲများ (Sadducees)

ဇဒ္ဒုကဲများသည် ဖာရိရှဲများကဲ့သို့သော ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် များ ဖြစ်သည်။ အများစုသည် ဂျူးဘာသာရေးလောကတွင် အရေးကြီးဆုံး ပုဂ္ဂုလ်များဖြစ်ကြသော လေဝိအနွယ်ဝင် ယဇ်ပုရောဟိတ်အစဉ်အဆက်များ ဖြစ်ကြသည်။ မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်းကို ယုံကြည်လိုက်လျှောက်ကြသည်။ ဖာရိရဲများ၏ နှုတ်မြွက်ပညတ်တရားများ လက်မခံကြချေ။ လူ့တမလွန်ဘဝ၊ ကောင်းကင်တမန်နှင့် အခြားဝိညာဉ်များ မယုံကြည်ကြချေ။

သူတို့သည် ဂျူးလွှတ်တော်ရုံးနှင့် ဗိမ္မာန်တော်တွင် သြဇာညောင်းကြပြီး ဗိမ္မာန်တော်အခွန်ငွေများ ခံစားကြသည်။ သို့သော် ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူများ မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးအထောက်အကူပြုမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များသာ ဆောင်ရွက်ရာ၊ လူထုအတွက် အကျိုးမပြုသောကြောင့် လူထု၏ချစ်ခင်ကြည်ညိုမှု မရကြချေ။ ဇဒ္ဒုကဲများက နိုင်ငံရေး သြဇာရှိကြသော်လည်း ဖာရိရှဲများက လူထုထောက်ခံအားပေးမှု ရရှိကြသည်။

[ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၃း၇၊ ၁၆း၁-၁၂၊ ၂၂:၂၃၊ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂၀:၂၇-၃၃၊ တမန်တော်ဝတ္ထု ၄:၁-၂၊ ၅း၁၇၊ ၂၇း၆-၁၀။ ]