လွှတ်တော်ရုံး (Sanhedrin)

လွှတ်တော်ရုံး (Sanhedrin)

ယေရုရှလင်မြို့ရှိ လွှတ်တော်ရုံးသည် ယေရှုခရစ်တော်သက်တော် ထင်ရှားချိန်က အရေးကြီးသော တရားရုံးဖြစ်သည်။ တရားသူကြီး အဖွဲ့တွင် တစ်သက်တာအတွက် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသောလူကြီး (၇၁)ဦး ပါဝင်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးအကဲများ၊ သက်ကြီးခေါင်းဆောင်များနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့် အုပ်စုသုံးခုမှ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သက်ကြီးခေါင်းဆောင်များ သည် ဇဒ္ဒုကဲအဖွဲ့မှ ဖြစ်၍ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဖာရိရှဲအဖွဲ့မှ ဖြစ်သည်။ အကြီးဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ်သည် တရားသူကြီးဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်၍ ဇဒ္ဒုကဲအဖွဲ့မှ ဖြစ်သည်။

ရောမအပ်စိုးသောခေတ်တွင် ရောမအစိုးရက သူတို့ကို အားပေးထောက်ခံမည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား အကြီးဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ခန့်ထားကြသည်။ လွှတ်တော် ရုံးတွင် ဇဒ္ဒုကဲအဖွဲ့က အမြဲသြဇာညောင်းခဲ့သည်။

တရားသူကြီးဖွဲ့သည် ဥပဒေများပြဌာန်း၍ ချိုးဖောက်သူအား အပြစ်စီရင်ခွင့်ရှိသည်။ ရောမခေတ်တွင် ဂျူးလူမျိုးများနှင့် ပတ်သက်သော အမှုကိစ္စအားလုံး လွှတ်တော်ရုံးမှ ကိုင်တွယ်အုပ်ချုပ်သည်။ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်၍ သေဒဏ်ထိုက်သော သူများကိုမူ ရောမစိုးရထံခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှသာ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိသည်။

[ တောလည်ရာကျမ်း ၁၁း၁၆-၁၇၊ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၆:၂၁၊ ၂၇၁၊ ၂၈း၁၂-၁၃၊ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၄:၁၅၊ တမန်တော်ဝတ္ထု ၄း၅-၆၊ ၅း၁၇၊ ၂၁၊ ၆း၁၂-၁၃-၊ ၂၃း၁၅။ ]