ကျေးရွာများ၊ ခေါင်းဆောင်များနှင့် မြို့တံခါးများ (Villages, Elders, and the City Gates)

ကျေးရွာများ၊ ခေါင်းဆောင်များနှင့် မြို့တံခါးများ

(Villages, Elders, and the City Gates)

ဓမ္မဟောင်းခေတ်ဦးကာလတွင် အိမ်ထောင်စုအလိုက် သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးအလိုက် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ မိသားစုတစ်စုတွင် ဘိုးဘွားများ၊ မိဘများ၊ ဦးလေးများ၊ သားများ၊ သမက်များ အားလုံးစုပေါင်းပါဝင်ကြသည်။ အစဉ်အဆက် ကြာလာသောအခါ ဆွေမျိုးသားချင်းများဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းသောကျေးရွာ သို့မဟုတ် မြို့ငယ်များအထိ ဖြစ်လာသည်။ အသက်ကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးတာဝန်နှင့် ရွာသူကြီးတာဝန်ယူရပါသည်။

ဓမ္မဟောင်းခေတ်တွင် ကျေးရွာများ မြို့ပြများကို အုတ်တံတိုင်းဖြင့် ပတ်လည် ကာရံထားကြသည်။ အုတ်တံတိုင်းတွင် တံခါးပေါက်များစွာရှိရာ၊ လူများ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သည်။ တံခါးပေါက်သည် လူအစည်ကားဆုံး နေရာဖြစ်လာကာ ဈေးဆိုင်ဖွင့်ကြသည်။ ကုန်စည်လဲလှယ်ကြသည်။ အလုပ်လက်မဲ့များနှင့် အလုပ်ရှင်များ တွေ့ဆုံကြသည်။ ထိုနေရာတွင် ကျေးရွာ သို့ မဟုတ် မြို့ပြခေါင်းဆောင်မင်း စုဝေးတိုင်ပင်လေ့ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် မြို့၏ပင်မတံခါးသည် မြို့အုပ်ချုပ်မှု ဆိုင်ရာ အဓိကနေရာ ဖြစ်လာသည်။

[ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၉း၁၊ ၂၃း၁၇-၁၈၊ ရုသဝတ္ထု ၄း၁-၁၀၊ တမန်တော်ဝတ္ထု ၉း၂၄။ ]