ခြေဆေးခြင်း (Washing Feet)

ခြေဆေးခြင်း (Washing Feet)

ကျမ်းခေတ်တွင် နေရာတိုင်းနီးပါး ညှပ်ဖိနပ်ကိုသာစီးပြီး၊ လမ်းလျှောက်သွားလာကြ ရသည်။ ထိုကြောင့် လမ်းလျှောက်ပြီး အိမ်တစ်အိမ်သို့ဝင်သော အခါ ပထမဦးစွာ ခြေထောက်မှဖုံများ ရေဆေးရသည်။ သာမန်မိသားစုများတွင် ခြေဆေးရန် ရေထားပေး၍၊ ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ် ဆေးရသည်။ သို့သော် ချမ်းသာသောအိမ်များတွင် ဝင်လာသောဧည့်သည်တိုင်း၏ခြေကို ကျွန်က ဆေးပေးရသည်။ ခြေဆေးပေးခြင်းကို နိမ့်ကျသိမ်ငယ်သော အလုပ်အဖြစ်ခံယူကြသောကြောင့် အငယ်ဆုံးကျွန် သို့မဟုတ် အိမ်စေ၏တာဝန်ဖြစ်သည်။

[ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄း၃၂၄၊ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၇၊ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၇း၄၄၊ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၃း၄-၁၅။ ]