ကာန – Cana

ဂါလိလဲပြည်ရှိ ရွာငယ်ဖြစ်၍ ဤမြို့၌ ခရစ်တော်သည် ရေကို စပျစ်ရည် ဖြစ်စေသည် ( John 2:1-25 )။ ဤမြို့၌ပင်လျှင် ကပေရနောင်မြို့တွင် နာနေသောအမတ်၏သားတစ်ယောက်ကို အမိန့်တော်တခွန်းဖြင့် ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေလေသည် ( John 4:46 )။ နာသနေလသည် ဤမြို့ဇာတိဖြစ်သည် ( John 21:2 )။