က

၁ရာ ၁၈း၆၂ရာ ၆း၁၄၊ ၂ရာ ၆း၂၁၊
ယောဘ ၂၁း၁၁၊
ဆာလံ ၃၀း၁၁၊ ၁၄၉း၃၊
ဒေသနာ ၃း၄၊
မဿဲ ၁၁း၁၇၊
မာကု ၆း၂၂၊
လုကာ ရး၃၂။