အက္ကဒ် – Akkad

ရှိနာပြည်၌ရှိသော မြို့တမြို့ဖြစ်သည် (Genesis 1:1)။ တည်ရှိရာအရပ်ကိုမူကား အသေအချာမသိနိုင်ချေ။ ရှိနာပြည်သည် မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသ၌ တည်ရှိ၍ တိဂရစ်နှင့် ဥဖရတ်အကြားရှိ ဒေသဖြစ်သည်။