အကြွေး၊ ကြွေးတင်ခြင်း (Debt)

နေ ၅း၇တွင်ကြည့်ပါ။

– တစုံတဦးကို ဆပ်ရန်ရှိသောအရာ

 

က။ ငွေကြေးနှင့်ဆိုင်သောအကြွေးများ

၁။ ဓမ္မဟောင်းပညတ်တော်များအားဖြင့် စီရင်ထုံးဖွဲ့ထားသည်။
– အတိုးမတောင်းရ (ထွ ၂၂း၂၅၊ ဝတ် ၂၅း၃၆-၃၇၊ တရား ၁၅း၈၊ ၂၃း၁၉-၂၀။)
– အပေါင်ခံပစ္စည်းကိုပြန်ပေးရမည် (ထွ ၂၂း၂၆-၂၇၊ တရား ၂၄း၁၀-၁၃။)
– ခုနစ်နှစ်တကြိမ်အကြွေးများကို ဖျက်သိမ်း ပေးရမည်။ (တရား ၁၅း၁-၆။)
– ယုဘိလနှစ်တွင် အကြွေးများကို ဖျက်သိမ်းပေးရမည်။ (ဝတ် ၂၅း၈-၅၄။)

၂။ ဖိနှိပ်ခံရသည့် အကြွေးတင်သူတို့၏သာဓကများ။
– ဒါဝိတ်မင်းလက်ထက်က မြောက်များစွာသောလူများ (၁ရာ ၂၂း၂ )
– ဧလိရှဲလက်ထက်က မုဆိုးမတဦး (၄ရာ ၄း၁-၇။)
– အာမုတ်လက်ထက်ကဆင်းရဲသူများ (အာ ၂း၆-၈။)
– နေဟမိလက်ထက်ကလူအမြောက်အများ (နေ ၅း၁-၁၃။)

၃။ သူတပါးအကြွေးအတွက် အာမခံခြင်းကို သတိပေးတားမြစ်ခြင်း (သု ၆း၁-၅၊ ၁၁း၁၅၊ ၁၇◌း၁၈၊ ၂၂း၂၆-၂၇။)

၄။ ဓမ္မသစ်ကာလရှိ အကြွေးများ။
– ချေးငှားခြင်းသည် သာမာန်ကိစ္စဖြစ်သည်။ (လု ၆း၃၄)
– သခင်ယေရှုသည် ပုံဉပမာတော်များတွင် အကြွေးကိုပုံဘော်သုံးထားသည်။ (မ ၂၅း၁၄-၃၀၊ လု ၁၉း၁၂-၂၇)
– ပြန်ရမည်ဟုမြော်လင့်ခြင်း မရှိဘဲချေးငှားရမည်။ (လု ၆း၃၅)
– ပေးဆပ်ရန်ရှိသည်များကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆပ်ရမည်။ (ရော ၁၃း၇။)

ခ။ အမှတ်လက္ခဏာ အဖြစ် အကြွေးကို အသုံးပြုထားခြင်း။
၁။ အကြွေးကို အပြစ် အဖြစ်ဘော်ပြသည်။ (မ ၆း၁၂-၁၅၊ ၁၈း၂၃-၃၅၊ လု ၇◌း၄၁-၄၈။)

၂။ အကြွေးသည် ခရစ်ယာန်များအပေါ်၌ရှိသော
တာဝန်များကိုပုံဆောင်သည်။
– ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောရန် အကြွေးတင်ရှိသောရှင်ပေါလု၏။ (ရော ၁း၁၄၊ ၁ကော ၉း၁၆။)
– အခြားသောသူကို ချစ်ရန်အကြွေး တင်‌သောကျွန်ုပ်တို့ (ရော ၁၃း၈၊)
– ယုဒအျိုးသားတို့၌ တင်ရှိသော တပါးအမျိုးသားတို့၏အကြွေး (ရော ၁၅း၂၅-၅၇။)