အချိန် (Time)

ဒေ၃း၁တွင် ကြည့်ပါ။

 

က။ သက္ကရာဇ်အစီအစဉ်အတိုင်း ဖြစ်သောအချိန်။

 

၁။ ဘုရားသခင်နှင့်အချိန် ။

– အချိန်ကို ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသည်“အစအဦး၌ (က ၁း၁ )

– ဘုရားသခင်သည် အချိန် မစတင်မှီကရှိသည်။ (ဆာ ၉၀း၄၊ ၂ပေ ၃း၈ )

 

၂။ လူတို့၏အချိန်အတိုင်းအတာ။

– နာရီ (မ ၂၀း၁-၁၂၊ ယော ၁၁း၉၊ တ ၅း၇ )

– ရက်နှင့်ရာသီကာလ (က ၈း၂၂၊ ထွ ၃၄း၂၁ )

– ရက်သတ္တပတ် (တရား ၁၆း၉၊ တ ၂၈း၁၄ )

– လများ (ထွ ၁၂း၂၊ လု ၁း၂၄၊၅၆ )

– နှစ်များ (က ၁း၁၄၊ က ၁၅း၁၃)

 

၃။ လူ့သမိုင်းတွင် ဘုရားသခင်၏ အချိန်အတိုင်းအတာကို ဘော်ပြသောအသုံးအနှုန်းများ။

– “အချိန်ပြည့်စုံပြီး” (မာ ၁း၁၅ )

– “အချိန်ကာလစေ့သောအခါ” (ဂလ ၄း၄ )

– “တပါးအမျိုးသားတို့သည် မိမိတို့အချိန်ကာလ” (လု ၂၁း၂၄ )

– “နောင်ကာလ၌” (တ ၂း၁၇)

– “နောက်ဆုံးသောနေ့၌” (ယော ၁၂း၄၈။)

 

၄။ အချိန်၏နိဂုံး။

– အချိန်သည် နောက်ဆုံးအောင်မြင်ခြင်းသို့ ကို ဦးတည်သွားနေသည်။ (တ ၁၆-၈)

– ခရစ်တော်ပြန်လာသောအခါ အချိန်သည် အဆုံးသတ်သွားမည်။ (မ ၁၆း၂၇၊ တ ၁း၁၁၊ ၁သက် ၄း၁၅-၁၇ )

– နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းနှင့်အတူအချိန်သည် အဆုံးသတ်သွားမည်။ (ဗျာ ၂၀၁၁-၁၅။)

 

ခ။ အချိန်သည် အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။

– အရာခပ်သိမ်းတို့အတွက် အချိန်ရှိသည်။ (ဒေ ၃း၁-၈၊ ၁၇ ဒေ ၈း၆ )

– ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်သည် ဘုရားသခင်၏ လက်တော်၌ရှိသည်။ (ဆာ ၃၁း၁၅ )

– ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်ကို သင့်လျော်စွာအသုံးပြုရမည်။ (ဆာ ၉၀း၁၂၊ ၁ ကာ ၇း၂၉-၃၁၊ ဧ ၅း၁၅၊ ‌ကော ၄း၅။ )